Educational Technology

Khon Kaen University

Master’s (M.Ed.) Program

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
Master of Education Program in Educational Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):    ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (เทคโนโลยีการศึกษา)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย):    ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)
ชื่อเต็ม  (ภาษาอังกฤษ):  Master of Education (Educational Technology)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):  M.Ed.(Educational Technology)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
40  หน่วยกิต

  1. หมวดวิชาบังคับ    22  หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเลือก    6  หน่วยกิต
  3. วิชาวิทยานิพนธ์    12  หน่วยกิต

**สำหรับผู้ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู ต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานอย่างน้อย 11 หน่วยกิต โดยไม่คิดค่าคะแนน

การสำเร็จการศึกษา
1. ต้องผ่านการละลงเบียนครบจำนวนหน่วยกิตตามที่หลักสูตรกำหนด
2. ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบทางภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3. ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือการนำเสนอผลงานทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาในระดับชาติหรือนานาชาติ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • อาจารย์ผู้สอนในระดับอุดมศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา
  • นักวิชาการโสตในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
  • นักออกแบบสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
  • ศึกษานิเทศก์
  • นักออกแบบการเรียนการสอน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  • เป็นผู้สำเร็จปริญญามหาบัณฑิตทุกสาขาวิชา