Educational Technology

Khon Kaen University

Doctorate (Ph.D.) Program

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
Doctor of Philosophy Program in Educational Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)              
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)  :   ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Doctor of Philosophy (Educational Technology)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  :  Ph.D. (Educational Technology)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แบบ 2.1   ไม่น้อยกว่า  54  หน่วยกิต  (มีทั้ง Course work และทำ ดุษฎีนิพนธ์)

 1. หมวดวิชาบังคับ   ไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต    
 3. ดุษฎีนิพนธ์    ไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกิต
  สำหรับผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาปริญญาโททางด้านเทคโนโลยีการศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ต้องเรียนหมวดวิชาปรับพื้นฐาน(ไม่นับหน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต        

การสอบวัดคุณสมบัติ
การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination) หมายถึง การสอบวัดความรู้ความสามารถของนักศึกษาในสาขาวิชาเอก และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินว่านักศึกษามีความสามารถที่จะดำเนินการวิจัยโดยอิสระ และเป็นผู้มีสิทธิ์เสนอขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตได้ ซึ่งกำหนดให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 และ แบบ 2 ต้องสอบผ่าน โดยมีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติดังนี้
1. การสอบวัดคุณสมบัติเป็นการสอบข้อเขียนหรือการสอบปากเปล่า หรือทั้งสองแบบในสาขาวิชาเอกและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ให้คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบวัดคุณสมบัติ ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ในกรณีที่จำเป็นอาจจัดการสอบในภาคฤดูร้อนได้ คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน โดยอาจจะมีกรรมการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมด้วยไม่เกิน 2 คน ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอรายชื่อให้คณบดีคณะที่หลักสูตรสังกัดเป็นผู้แต่งตั้ง
3. นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสอบวัดคุณสมบัติ คือ
3.1 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตามหลักสูตร แบบ 1 ต้องสอบผ่านภายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
3.2 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ตามหลักสูตร แบบ 2.1 ต้องสอบผ่านภายในภาคการศึกษาที่ 2
3.3 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรแบบ 2.2 ต้องสอบผ่านภายในภาคการศึกษาที่ 3
3.4 นักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนระดับการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ในสาขาวิชาเดียวกันกับหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ที่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ประเมินผลเป็น A B+ B C+ C D+ D F มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคสุดท้ายก่อนการสอบวัดคุณสมบัติไม่ต่ำกว่า 3.5 หรือนักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 ที่มีผลงานวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์อันมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์ในระดับดุษฎีบัณฑิตได้ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/ภาควิชา และคณะที่หลักสูตรสังกัด
4. การประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติ ให้เป็นสัญลักษณ์ S หมายถึง สอบผ่าน หรือ U หมายถึง สอบไม่ผ่าน ให้ประธานคณะกรรมการสอบรายงานผลการสอบต่อคณะ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านหัวหน้าภาควิชา/ประธานหลักสูตร ภายใน 15 วัน นับจากวันสอบ
5. นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติผ่านแล้ว จะเรียกว่า นักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต มีสิทธิ์เสนอขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตได้
6. นักศึกษาตามข้อ 3) ที่สอบวัดคุณสมบัติครั้งแรกไม่ผ่าน สามารถขอสอบได้อีก 1 ครั้ง นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติครั้งที่สองแล้วไม่ผ่าน จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 60.8 เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนระดับการศึกษา ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 74/2548 เรื่อง การเปลี่ยนระดับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาตามข้อ 3) (4) ที่สอบวัดคุณสมบัติครั้งที่สองแล้วไม่ผ่าน จะยังคงมีสภาพเป็นนักศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตต่อไป

ดุษฎีนิพนธ์
1. นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติผ่านแล้ว ต้องเสนอเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ที่เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อให้ความเห็นชอบ
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่สอดคล้องกับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์
3. นักศึกษาจะต้องนำเสนอความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ ตามกำหนดการที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. อาจารย์ประจำของสถาบันอุดมศึกษา    
 2. นักวิจัยด้านเทคโนโลยีการศึกษา
 3. นักวิจัยด้านการออกแบบการสอน
 4. นักออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้
 5. ตำแหน่งงานต่างๆ ที่ต้องการความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีการศึกษา นักวิชาการ การออกแบบการสอน เช่น ครูในสถานศึกษาของภาครัฐและเอกชน ศึกษานิเทศก์ในเขตพื้นที่การศึกษา เป็นต้น


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 5 ข้อ 26.4 หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่ และ
 2. เป็นผู้สำเร็จปริญญามหาบัณฑิตทุกสาขาวิชา
 3. มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการศึกษา ด้านเทคโนโลยีการศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องหรือสาขาที่สำเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 ปี ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ