Educational Technology

Khon Kaen University

สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท เน้นการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์และ MIL

2016 16 06วันที่ 16 มิถุยายน 2559 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ จำนวน 4 เรื่อง ณ อาคารหอพุทธศิลป์ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนักศึกษาผู้วิจัยประกอบด้วย นายนภัส ศรีชุมพล นางาสวณัฐิดา วงษ์ประสิทธิพร นายณัฐพงษ์ วัฒนบุตร และนายณัฐวุฒิ จารุวงศ์ ซึ่งทั้ง 4 คนมี อาจารย์ ดร.อนุชา โสมาบุตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยจัดการสอบ 

You are here: Home News and Events สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท เน้นการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์และ MIL