Educational Technology

Khon Kaen University

Doctoral (Ph.D.) Admissions

1. รับสมัครผู้ที่จบปริญญาโททุกสาขา โดยผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา จะต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐาน
2. สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://gs.kku.ac.th ในช่วงระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนด (ภาคต้น ประมาณเดือน มีนาคม - พฤษภาคม, ภาคปลาย ประมาณเดือน กันยายน - พฤศจิกายน)
3. มีโควต้าสำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ขึ้นอยู่กับนโยบายมหาวิทยาลัยในแต่ละปี)
4. รับสมัครปีละประมาณ 10-20 คน (แล้วแต่นโยบายของกรรมการบริหารหลักสูตรในแต่ละปี)
5. ระบบการศึกษามี 2 แบบคือ
5.1 ภาคปกติ (ปกติเรียนจันทร์ - ศุกร์)
5.2 โครงการพิเศษ (ปกติเรียน ศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์)
6. ผู้สมัครต้องสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วย หากไม่ผ่านเกณฑ์ในระหว่างการศึกษาจะต้องสอบให้ผ่าน หรือลงทะเบียนอบรมตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ประมาณภาคการศึกษาละ 50,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประกาศของมหาวิทยาลัยซึ่งอาจจะมีการปรับปรุง)

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 5 ข้อ 26.2 หรือ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่

และการสอบคัดเลือกให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 5 ข้อ 27 และ ข้อ 28 หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่

Master’s (M.Ed.) Admissions

1. รับสมัครผู้ที่จบปริญญาตรีทุกสาขา โดยผู้ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูต้องเรียนวิชาพื้นฐานการศึกษาเพิ่มเติม
2. สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://gs.kku.ac.th ในช่วงระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนด (ภาคต้น ประมาณเดือน มีนาคม - พฤษภาคม, ภาคปลาย ประมาณเดือน กันยายน - พฤศจิกายน)
3. มีโควต้าสำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ขึ้นอยู่กับนโยบายมหาวิทยาลัยในแต่ละปี)
4. รับสมัครปีละประมาณ 30-50 คน (แล้วแต่นโยบายของกรรมการบริหารหลักสูตรในแต่ละปี)
5. ระบบการศึกษามี 2 แบบคือ
      5.1 ภาคปกติ (ปกติเรียนจันทร์ - ศุกร์)
      5.2 โครงการพิเศษ (ปกติเรียน ศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์)
โดยทั้ง 2 ระบบเรียนหน่วยกิตจำนวนเท่ากัน และทำวิทยานิพนธ์เหมือนกัน
6. ผู้สมัครต้องสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วย หากไม่ผ่านเกณฑ์ในระหว่างการศึกษาจะต้องสอบให้ผ่าน หรือลงทะเบียนอบรมตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
      ประมาณภาคการศึกษาละ 20,000 - 30,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประกาศของมหาวิทยาลัยซึ่งอาจจะมีการปรับปรุง)

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2548  หมวดที่ 5 ข้อ  26.2  หรือ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่   

และการสอบคัดเลือกให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2548 หมวดที่  5  ข้อ  27  และ  ข้อ  28  หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่